Fuling
Yan Tianqi - Hu Yu
Break-in: 15.e6! fxe6 16.Qd3
Official website >>
Fuling
Liu Yan - Xiang Zeyu
On impulse: 16.Nfg5!
Official website >>